[1]
ชัยทัศน์ จ., มนัสสนิท ว., and สุวรรณจินดา เ., “อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 33–45, Aug. 2018.