[1]
พวงประยงค์ ก., “ความต้องการมีบุตรในอนาคต: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย (FUTURE DESIRE FOR CHILDREN: EMPIRICAL EVIDENCES FROM MARRIED WOMEN IN THAILAND)”, -, vol. 10, no. 19, January-June, pp. 1–19, Aug. 2018.