จีนนุ่น พ. (2017) “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF ‘WELL-BEHAVED WOMEN’ IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 9(17, January-June), pp. 160–175. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9021 (Accessed: 22 June 2024).