กาญจนวงศ์ ไ. and กาญจนวงศ์ อ. (2017) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 9(17, January-June), pp. 120–134. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018 (Accessed: 22 June 2024).