บุญเพ็ญ ป., ไชยจูกุล ย. and โยเหลา ด. (2017) “ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 9(17, January-June), pp. 86–106. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016 (Accessed: 23 July 2024).