แก้วสุทธา ณ., อันชื่น ภ., สมสวย พ. and วีระกุล น. (2017) “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 9(17, January-June), pp. 53–68. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999 (Accessed: 12 June 2024).