เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ., เชยจิตร ร. and ธนานุภาพพันธุ์ อ. (2017) “การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 9(17, January-June), pp. 29–40. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977 (Accessed: 22 June 2024).