เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป. and สุกิมานิล อ. (2015) “ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 7(13, January-June), pp. 71–84. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398 (Accessed: 23 July 2024).