สิริกุตตา ส. (2015) “การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 6(12, July-December), pp. 138–148. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5046 (Accessed: 22 June 2024).