พรหมสิงห์ ก. and สังขรัตน์ อ. (2015) “ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 6(12, July-December), pp. 1–13. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036 (Accessed: 23 July 2024).