ปลื้มอารมย์ ว., สิริกุตตา ส. and กุลิสร์ ณ. (2011) “พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 3(6, July-December), pp. 105–117. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840 (Accessed: 12 June 2024).