เอี่ยมตระกูล ภ. and ฉายพงษ์ ส. (2022) “การศึกษาระบบนิเวศเมืองสำหรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (THE STUDY OF URBAN ECOLOGICAL FOR AGING SOCIETY THROUGH PROMOTING PARTICIPATORY PROCESS)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 14(28, July-December), pp. 121–136. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15049 (Accessed: 13 July 2024).