ประไพพานิช ณ., เหลืองอร่าม จ., โมขศักดิ์ พ. and ผิวเหลือง อ. (2022) “การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 14(28, July-December), pp. 28–43. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039 (Accessed: 12 June 2024).