“กองบรรณาธิการ” (2022) วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 14(27). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525 (Accessed: 21 March 2023).