เกษามา ส., นาราเวช ว. and วิตตาภรณ์ ส. (2022) “ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 14(27), pp. 177–192. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497 (Accessed: 22 March 2023).