สุขพิระวัฒนกุล ส. and ปัญญาเมธีกุล ศ. (2022) “การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 14(27), pp. 131–144. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492 (Accessed: 21 March 2023).