สกุลกิจกาญจน์ ว. and มงคล ก. (2022) “โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 14(27), pp. 119–130. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491 (Accessed: 22 March 2023).