คำทิ้ง ธ. and สุขเจริญ ภ. (2022) “วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 14(27), pp. 62–74. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486 (Accessed: 30 March 2023).