พรมมะเริง ส., กุลิสร์ ณ. and สิริกุตตา ส. (2011) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 3(5, January-June), pp. 172–184. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443 (Accessed: 24 April 2024).