บุญปก ป. (2011) “สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 3(5, January-June), pp. 41–50. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433 (Accessed: 22 June 2024).