บทความวิจัย ใ. (2022) “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), p. 208. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171 (Accessed: 21 March 2023).