บทความวิจัย ร. (2022) “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), p. 207. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14170 (Accessed: 21 March 2023).