บทความวิจัย ค. (2022) “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), pp. 201–206. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14169 (Accessed: 22 March 2023).