ลิขิตวิทยา ส., พร้อมสุขกุล ป. and บูรณประพฤกษ์ อ. (2021) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), pp. 147–158. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14106 (Accessed: 25 March 2023).