ทองญวน ร., สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ., พันธุมนาวิน ด. and วัณโณ ว. (2021) “ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), pp. 120–132. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105 (Accessed: 21 March 2023).