ณ อยุธยา ภ. พ. (2021) “ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), pp. 77–89. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14103 (Accessed: 21 March 2023).