สัจจพันธุ์ ร. (2011) “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 2(4, July-December), pp. 1–24. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410 (Accessed: 21 May 2024).