สัจจพันธุ์ ร. (2011) “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 2(4), pp. 1–24. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410 (Accessed: 29 November 2023).