ดิตถ์ดำรงสกุล ธ., พร้อมสุขกุล ป. and บูรณประพฤกษ์ อ. (2021) “การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(26), pp. 46–56. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092 (Accessed: 30 March 2023).