เล็กน้อย อ. and เยื้องไธสง อ. (2021) “บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 13(26, July-December), pp. 189–200. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14089 (Accessed: 21 April 2024).