เชยจิตร ร. and ถึงฝั่ง ร. (2021) “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 13(26, July-December), pp. 105–119. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067 (Accessed: 21 April 2024).