สกุลกิจกาญจน์ ว. and เลิศกูลประหยัด ล. (2021) “บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 13(25, January-June), pp. 95–105. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712 (Accessed: 23 May 2024).