นาควัชระ ป. (2021) “พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(25), pp. 73–83. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710 (Accessed: 30 March 2023).