พิเศษสกุลวงศ์ เ. (2021) “ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี (MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 13(25), pp. 61–72. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13709 (Accessed: 21 March 2023).