ปานอุทัย ฉ., ภานุรัชต์ฐนนท์ พ. and มิตรานันท์ ว. (2021) “สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 13(25, January-June), pp. 15–24. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705 (Accessed: 20 April 2024).