บทความวิจัย ใ. (2021) “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 12(24), p. 145. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682 (Accessed: 23 March 2023).