บทความวิจัย ร. (2021) “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 12(24), p. 144. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13681 (Accessed: 21 March 2023).