บทความวิจัย ค. (2021) “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 12(24), pp. 138–143. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13680 (Accessed: 30 March 2023).