สกุลกิจกาญจน์ ว. and ขันทอง จ. (2021) “การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (DEVELOP A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION IN THAI SMES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 12(24, July-December), pp. 91–102. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13676 (Accessed: 20 April 2024).