อินทรแสน ว., บุญคุ้ม ว. and เขียววิชัย ค. (2021) “การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (A STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF HAPPINESS IN ELDERLY IN THAILAND 4.0 PERIOD IN THE CENTRAL PROVICES OF THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 12(24, July-December), pp. 78–90. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13675 (Accessed: 15 April 2024).