อินทรแสน ว., บุญคุ้ม ว. and เขียววิชัย ค. (2021) “การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (A STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF HAPPINESS IN ELDERLY IN THAILAND 4.0 PERIOD IN THE CENTRAL PROVICES OF THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 12(24), pp. 78–90. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13675 (Accessed: 22 March 2023).