สังข์โพธิ์ จ. and แรมจันทร์ ศ. (2021) “การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 12(24), pp. 15–27. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524 (Accessed: 21 March 2023).