บทความวิจัย ร. (2020) “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), p. 230. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12368 (Accessed: 26 March 2023).