บทความวิจัย ค. (2020) “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 225–229. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12367 (Accessed: 21 March 2023).