เรียนสุทธิ์ ว. (2019) “ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 196–211. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105 (Accessed: 21 March 2023).