อุกฤษฏ์ ม., มณีศรี ค. and ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. (2019) “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 162–174. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103 (Accessed: 30 March 2023).