ม่วงศิริธรรม พ. (2019) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (FACTORS INFLUENCED ON PHYSICAL MOVEMENT OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION STUDENT AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 11(22, July-December), pp. 141–161. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12102 (Accessed: 13 April 2024).