ฤกษ์สมุทร พ., วิสุทธิแพทย์ ม. and ศรีสมบัติ ร. (2019) “ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 128–140. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101 (Accessed: 21 March 2023).