ลี้ตระกูล ป. (2019) “การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 95–110. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12099 (Accessed: 26 March 2023).