พัชรเมธา ต. (2019) “เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 75–94. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098 (Accessed: 22 March 2023).