แก้วบัวดี ณ. and โพธิศิริ ว. (2019) “การมีบุตรคนแรกช้าของสตรีสมรสในประเทศไทย : สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนด (DELAYING AGE AT FIRST BIRTH OF EVER-MARRIED WOMEN IN THAILAND : SITUATION, TREND, AND DETERMINANTS)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 57–74. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12097 (Accessed: 30 March 2023).