รัศมีมารีย์ ค., ชื่นชมคุณาธร น., คงมนต์ ศ., นันทธเนศ พ., ธรรมบุศย์ พ., รอดมณี อ. and มุลอามาตย์ เ. (2019) “ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 32–44. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086 (Accessed: 21 March 2023).